FAQ

Do you have “How to…” videos?
Yes.  You can view those on the Icon Educate Youtube Channel.

นักเรียนต้องมีแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ในชั้นเรียนหรือไม่
ไม่ต้องมี เพราะ Icon Educate สามารถใช้เป็นรูปแบบระบบไฮบริดที่ครูใช้แท็บเล็ตสอนในห้องเรียนและนักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์ได้เมื่อได้รับการคำสั่งจากคุณครูผู้สอน หรือนักเรียนสามารถเข้าถึง Icon Educate ที่บ้านได้เมื่อได้รับมอบหมายงานต่างๆจากคุณครู เมื่อโรงเรียนมีความพร้อมแล้ว ทาง Icon Educate สามารถเปลี่ยนชั้นเรียนให้เป็นห้องเรียนดิจิตอลด้วยอุปกรณ์ของนักเรียนเอง

ฉันสามารถใช้แอพพลิเคชั่นกับอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องได้หรือไม่
สามารถใช้ได้ คุณครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดตั้ง Icon Educate บนอุปกรณ์ได้มากเท่าที่ต้องการและใช้การเข้าสู่ระบบส่วนบุคคลเพื่อเข้าถึงระบบการเรียนรู้ หรือคุณสามารถเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์ทีใดก็ได้

ฉันสามารถใช้วัสดุการเรียนการสอนของฉันเองได้หรือไม่
ใช้ได้. คุณสามารถสร้างวัสดุการเรียนการสอนหรือชั้นเรียนที่กำหนดเองได้ เพียงแค่ทำงานร่วมกับทีม Icon เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหลักสูตรของคุณเป็นอย่างไร นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกแหล่งที่มาให้เป็นของคุณเองได้ ซึ่งกำหนดโดยทาง Icon Educate ในหลักสูตรของพวกเขา

ภาษาที่ใช้ใน Icon Educate คืออะไร
ในส่วนของส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และคู่มือผู้ใช้สำหรับ Icon Educate มีบริการให้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ค่าใช้จ่ายสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณครูผู้สอนมีราคาเท่าไร
บัญชีผู้ใช้ของคุณครูผู้สอนและผู้ปกครองฟรีเมื่อมีบัญชีนักเรียน โรงเรียนจะได้รับบัญชีของคุณครูฟรี 1 บัญชี ต่อนักเรียน 20 คน และบัญชีของนักเรียนแต่ละคนสามารถมีบัญชีผู้ปกครองได้ 2 บัญชีซึ่งเชื่อมต่อกัน